Izbirni predmeti

Šolsko leto 2018/19

Ponujeni obvezni izbirni predmeti

Ponujeni neobvezni izbirni predmeti

IZBRANI OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2017/18: italijanščina 1, 2, 3, multimedija, obdelava gradiv LES, obdelava gradiv – umetne snovi, računalniška omrežja, šport za sprostitev, šport za zdravje, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, šahovske osnove, gledališki klub, načini prehranjevanja, retorika

IZBRANI NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2017/18: šport 4., 5., 6. r., tehnika 4., 5., 6. r., računalništvo 4., 5., 6. r., umetnost – gledališka dejavnost 4., 5., 6. r